Zdieľanie

Najnovšie zákony

Rubrika zákony je pripravovaná v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

TIP Ak sa prihlásite svojím prístupom do ktorejkoľvek sekcie a máte zakúpený rozšírený profil, automaticky Vám budú všetky zákony sprístupnené v úplnom znení. Ak ešte nemáte svoj účet, neváhajte a zaregistrujte sa!

  • Oznámenie o vydaní PP 124/2013 Z.z. - zo 4. apríla 2013 č. S02873-OL-2013 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013
  • Opatrenie 178/2013 Z.z. - o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
  • Vyhláška 89/2013 Z.z. - ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
  • Vyhláška 123/2013 Z.z. - ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia
  • O omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
  • O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • O rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • O zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • O zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

lekari reklama