Zdieľanie

Klein & Gefferth spol. s r.o. - neštátne zdravotnícke zariadenieKlein & Gefferth, spol. s r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Bolo založené v roku 1997

authorwww.nestatnapoliklinika.sk klein_gefferth@stonline.sk

Popis firmy

Klein & Gefferth spol. s r.o. - neštátne zdravotnícke zariadenie Klein & Gefferth, spol. s r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie. Bolo založené v roku 1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 9905/V. Štatutárnym orgánom – konateľom a odborným garantom je MUDr. Edita Lojová.

 Aj keď predmet podnikania bol obšírny, od roku 2000 sa hlavným predmetom podnikania stalo poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na základe licencie udelenej samosprávnym krajom v rozsahu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia typu polikliniky. Miesto výkonu zdravotnej starostlivosti je Mäsiarska 27.

Spoločnosť Klein & Gefferth, spol. s r.o. poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v odboroch:

Chirurgická ambulancia
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia - jednodňová starostlivosť
infúzna jednotka
plastická chirurgia
kryochirurgia
Rádiodiagnostika – ultrasonografická vyšetrovňa

abdominálna ultrasonografia
Klinická biochémia a mikrobiológia
Centrálna sterilizácia
Funkčná diagnostika

Základné ciele spoločnosti Klein & Gefferth, spol. s r.o.:
- trvalé zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
- trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
trvalé uspokojovanie požiadaviek lekárov v súvislosti s rozsahom ponúkaných rozsahov vyšetrení,
- trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
- zabezpečovanie permanentného zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
- zabezpečovanie kvalitného technologického vybavenia jednotlivých pracovísk.
V roku 2005 sme zaviedli systém kvality STN EN ISO 9001 : 2001.

V decembri 2008 sa laboratórium klinickej biochémie a mikrobiológie transformovalo na novú spoločnosť Malá Praha, s.r.o., Letná 30, 040 01 Košice, prevádzka Mäsiarska 27, Košice. Laboratórium je akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005.

Adresa a kontakt zdravotníckej firmy

Mäsiarska 27, Košice
Telefón: 055/ 7271435
Telefón: 055/ 7271436
Web: www.nestatnapoliklinika.sk
E-mail: klein_gefferth@stonline.sk

lekari reklama