Zdieľanie

Paliatívna medicína a liečba bolestiJediný slovenský odborný časopis s kombinovaným zameraním na paliatívnu problematiku a liečbu bolesti. Časopis je recenzovaný, venuje sa podpore a terapii nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane psychologickej podpory a ošetrovateľstva.

Popis časopisu

Lekarne.sk Samostatnú kapitolu tvorí nepaliatívna liečba bolesti a podporné liečebné a ošetrovateľské postupy. Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti a Českou spoločnosťou paliatívnej medicíny.

Ročník: II. (2009)
Periodicita: 3 čísla ročne
Náklad: 2500 ks

Pravidelné rubriky:

 • Prehľadové články (paliatívna medicína a starostlivosť, liečba bolesti, hospice, ošetrovateľstvo a pod.)
 • Pôvodné články (kazuistiky, štúdie, výskumy)
 • Medziodborové konzílium ( interdisciplinárna medziodborová diskusia k témam súvisiacim s paliatívnou medicínou a liečbou bolesti)
 • Lieky & liekové skupiny: zaujímavé novinky z oblasti farmakoterapie používanej v paliatívnej medicíne a v liečbe bolesti
 • Odborné podujatia (správy a výstupy)
 • Ošetrovateľstvo
 • Zo zahraničných prameňov
Cieľové skupiny:
 • algeziológovia a lekári so zameraním na paliatívnu medicínu
 • onkológovia, psychológovia, zdravotné sestry
 • neurológovia, geriatri, reumatológovia
 • internisti a záujemcovia z iných odborov
Odborní editori:
 • MUDr. Stanislav Fabuš, MUDr. Kristina Križanová
Redakčná rada:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., Mgr. Mária Andrášiová, PhD., doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., MUDr. Stanislav Fabuš, MUDr. Darina Hasarová, MUDr. Hedviga Jakubíková, MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Peter Križan, CSc., MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Marta Kulichová, CSc., MUDr. Igor Martuliak, PhD., Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., MUDr. Oľga Sadovská, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Prof. Kjell Erik Stroemskag, MD, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Vydavateľ: SOLEN, s.r.o.
Lovinského 16
811 04 Bratislava

Redaktorka časopisu:
Jana Repiská, mob.: 0911 900 599, tel.: 02/ 54 131 381, repiska@solen.sk

Obchodné oddelenie:
Dáša Búzeková, mob.: 0911 902 599, tel.: 02/ 54 650 647, buzekova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba:
Martin Michalík, michalik@solen.sk

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:
SOLEN, s.r.o.
Petronela Kesziová
Lovinského 16
811 04 Bratislava
distribucia@solen.sk
tel.: 02 / 5465 0649
fax.: 02 / 5465 1384


Štítky :

lekari reklama