Zdieľanie

Odporúčania na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov Bratislava, 4.2.2024 – Svetový deň boja proti rakovine, vyhlasovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ...

authorTASR dateVloženie/úprava Nedeľa, 21.07.2024 Zobrazené: 4188825x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Bratislava, 4.2.2024 Svetový deň boja proti rakovine, vyhlasovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), má za cieľ prijať naliehavé opatrenia na zlepšenie informovanosti o riziku rakoviny, ako aj prevencii, lieč by a opatrovateľ ských služieb pre všetkých jednotlivcov bez ohľ adu na to, kto sú a kde žijú. K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine , pre ktorú je aktuálny rok v poradí 34. rokom jej existencie na Slovensku .


Rakovina je jednou z hlavných príčin úmrtí vo svete a súčasne jednou z najväčších medicínskych výziev dneška. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádzajú, že celosvetovo niektorému zo zhubných nádorových ochorení v roku 2020 podľahlo 10 miliónov ľudí a predikcie sú ešte horšie.


Podľa Európskeho informačného systému (European Cancer Information System) je každý rok na rakovinu diagnostikovaných 2,7 mil. Európanov a 1,3 mil. ochoreniu každý rok podľahne. Ak nezačneme konať, počet diagnostikovaných pacientov narastie do roku 2040 na 3,24 milióna.


"Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. Nateraz je výskyt rakoviny na Slovensku vyšší ako priemer EÚ, najmä pokiaľ ide o rakovinu prostaty, prsníka, hrubého čreva a konečníka a rakoviny pľúc. V úmrtnosti patrí Slovensku jedna z popredných priečok. Preto Liga proti rakovine na Slovensku sústavne realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny a venuje sa osvete v prevencii a absolvovania Onkokontroly. Každoročne sa pripájame aj k Svetovému dňu boja proti rakovine, keďže sme členom UICC, ktoré túto iniciatívu vo svete zaviedlo. Hlavným leitmotívom tohto roka je opäť "Odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologického pacienta" a nosnou informáciou je vytvorenie "Správy o rovnosti" a zoznamu 9 odporúčaní vládam na preklenutie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov," hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.


V Správe o rovnosti UICC vyzýva všetky zdravotnícke organizácie, aby sa prihlásili a šírili výzvu, pričom informuje príslušné Ministerstvo zdravotníctva o potrebe odstrániť rozdiely v starostlivosti o onkologických pacientov a odporúča opatrenia, ktoré tomu môžu pomôcť .


Správa o rovnosti poskytuje miestne pohľady a skúsenosti, týkajúce sa nerovností v onkologickej starostlivosti v regiónoch po celom svete ako aj odborné odpororúčania , ako ich riešiť . Obsahuje najmä postrehy a pohľady od lídrov v oblasti rakoviny v Austrálii, Brazílii, Číne, Hongkongu, Keni, Libanone, Japonsku, Jordánsku, Indii, Malajzii, Mexiku, Nigérii, Portugalsku, Južnej Afrike, Švédsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.
UICC v správe poskytuje devä všeobecných odporúčania aní vládam na preklenutie rozdielov v starostlivosti v onkológii.


Správa o rovnosti Svetového d ň a boja proti rakovine UICC objas ň uje prekážky starostlivosti a výrazné rozdiely vo výsledkoch v dôsledku predsudkov založených na sociálno-ekonomickom postavení, pohlaví a iných kultúrnych normách, rase a etnickom pôvode, veku, geografickej polohe, sexuálnej orientácii a postihnutí.“– Prof. Jeff Dunn, AO , prezident Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny(UICC)


_______________________


ZOZNAM DEVIATICH ODPORÚČANÍ UICC K SVETOVÉMU DŇU BOJA PROTI RAKOVINE 2024
  1. Podporujte starostlivosť zameranú na pacienta , ktorá uznáva jedinečné potreby všetkých skupín pacientov a zapojte pacientov do rozhodnutí o ich starostlivosti.
  2. Zvýšte financovanie výskumu rakoviny a podporte spoluprácu medzi výskumníkmi, poskytovate ľ mi zdravotnej starostlivosti a komunitnými organizáciami s cieľ om pochopiť a rieši ť rozdiely.
  3. Vytvorte populačný register onkologických ochorení , ktorý bude usmer ň ova ť politické rozhodnutia a pride ľ ovanie zdrojov a vyhodnocova ť stratégie kontroly.
  4. Implementujte ú č innú národnú stratégiu boja proti rakovine založenú na dôkazoch podloženú hodnotením celoštátnej zá ť aže rakovinou, riešte finančné ťažkosti a prekážky, ktorým č elia populácie s nedostato č nými službami.
  5. Za č leňte komplexné onkologické služby do národných balíkov zdravotných benefitov s cie ľ om dosiahnu ť univerzálne zdravotné pokrytie.
  6. Zvýš te zdravotnú gramotnosť a vzdelávanie o rakovine a o efektívnej komunikácii s pacientmi pre poskytovate ľ ov zdravotnej starostlivosti.
  7. Regulujte výrobu, predaj a marketing karcinogénnych produktov (tabak, alkohol, ultraspracované potraviny) prostredníctvom zvýšeného zda ň ovania, marketingových obmedzení, lepšieho ozna č ovania produktov a verejných vzdelávacích kampaní. 30 – 50 % rakoviny možno predís ť pôsobením na modifikovate ľ né rizikové správanie.
  8. Implementujte programy rutinného skríningu najčastejších druhov rakoviny , integrujte ich do existujúcich programov zdravotnej starostlivosti a využíva jte služby telemedicíny a mobilných jednotiek na oslovenie vzdialených populácií. Č ím skôr sa rakovina odhalí, tým úspešnejšie sa dá lie č i ť a zdravotný systém bude stá ť menej.
  9. Riešte systémové sociálne determinanty zdravia , ktoré bránia jednotlivcovi v prístupe k onkologickej starostlivosti a eliminujte predsudky založené na rôznych sociálnych ukazovate ľ och.
O Svetovom dni boja proti rakovine


Svetový deň boja proti rakovine je iniciatíva Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá je najväčšou a najstaršou medzinárodnou organizáciou zameranou na boj proti rakovine. Bola založená v 1933, má 1 150 členských organizácii v 172 krajinách. Za Slovensko je členom tejto Únie Liga proti rakovine.


Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Je zjednocujúcou globálnou iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí.


Pre viac informácií navštívte: www.worldcancerday.org


Bezplatná psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov a ich blízkych na Slovensku


Ak potrebujete informácie, radu, povzbudenie, pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli vo vašom živote v súvislosti s diagnózou onkologického ochorenia alebo sa chcete informovať ohľadom prevencie, Onkoporadňa Ligy proti rakovine slúži práve na možnosť využitia najbližšieho kontaktu s odborníkmi na rôzne témy. V čase hodín Onkoporadne sa môžete na bezplatnej linke 0800 11 88 11 obrátiť na skúsených lekárov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právnych poradcov, ktorí vám odpovedia na vaše otázky,“ vyjadruje sa Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.


Ostatné bezplatné projekty Ligy proti rakovine pre pacientov: www.lpr.sk


O Lige proti rakovine


Liga proti rakovine je nezávislé občianske združenie, ktoré na Slovensku pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym 33 rokov. Je člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a člen Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Nepretržite realizuje množstvo vlastných psychosociálnych projektov, ktoré rozširuje podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Aktuálne sú to napríklad bezplatné projekty: Centrá pomoci Ligy proti rakovine, Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačná týždňovka, Rodinná týždňovka, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, Pomoc príbuzným a pozostalým, Ubytovacie zariadenia, Vystrihaj sa Slovensko, či projekty sociálneho zabezpečenia. Liga pri svojich aktivitách kladie dôraz aj na informovanosť obyvateľov, aby absolvovaním preventívnych prehliadok či skríningových programov chorobe predchádzali alebo ju zachytili v počiatočnom štádiu. Rovnako realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom onkopsychológov a zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov.

lekari reklama