Zdieľanie

Ochrana osobných údajov

Zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti EURONET SK s.r.o., Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza IČO: 46490728, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy GDPR. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme vždy zodpovedne. Sme poskytovateľom služieb na webových stránkach Lekari.sk a Lekarne.sk a Klub.lekari.sk

Údaje ktoré u nás spracúvané

 • údaje potrebné k registrácii: napríklad: meno a priezvisko, nick, foto (obrázok), pohlavie, e-mail, mesto
 • údaje, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do našej súťaže, jej spravovanie a zaslanie výhry, napríklad meno, priezvisko, adresa, fotografia
 • v prípade ak využije nejakú platenú službu, sú to údaje spojené s ňou, napríklad: číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie
 • údaje súvisiace s vašimi dopytmi: napr. ohlasovanie porušovania podmienok používania sťažnosti, podnety, upozornenia

Účel spracovania údajov

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to i napríklad na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. návštevnosti stránok).

Právny základ spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku atď.)

Právnym základom spracovania Vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
 • oprávnené záujmy spoločnosti EURONET SK, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov
 • realizácia práva na informácie a slobody prejavu
 • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti EURONET SK súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Údaje spracúvaniaa aká je doba ich spracovania

Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, foto, email, prezývka (nick) heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia. Niektoré z uvedených údajov sú verejné aby sme zaistili využívanie našich služieb pre Vás. Jedná sa napríklad o služby: komentovanie, poradňa, vytváranie priateľstiev a iné.

Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania využívania služby. Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby a údaje vo forme záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané. Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom, kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a zvyčajne počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu.

Keď navštívite webové stránky spoločnosti EURONET SK, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

Aby sme Vám mohli poskytnúť niektoré služby alebo Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte.

Vaše údaje poskytujete spoločnosti EURONET SK dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Súhlas

Ak je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to emailom na: lekari@lekari.sk, alebo priamo vo Vašom profile v Klube Lekari.sk. Prípadne si môžete sami urobiť výmaz Vášho profilu.

Sprístupňovanie údajov

Spoločnosť EURONET SK sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)
 • poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov. Údaje využívané na žurnalistické účely sú verejne prístupné na našich webových stránkach.

Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých

Služby, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť EURONET SK, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 18 rokov. Na našich weboch sa môžu objaviť informácie, ktoré môžu negatívne vplývať na citlivé, ako aj mladistvé osoby. Jedná sa o informácie, fotografie, videa, napríklad z operácií, prípadne sa môžu vyskytnúť na weboch veci intímneho charakteru v rámci ľudského zdravia.

Zásady k ochrane údajov

Na účely ochrany údajov Vám odporúčame zachovávať nasledovné zásady:

 • V Klube Lekari.sk je možné vystupovať, diskutovať, publikovať anonymne. Stačí, ak si vo svojom profile zmeníte priezvisko na nick.
 • Dôležité: v sekcii poradňa prispievate verejne. Vaše informácie, ktoré vkladáte do poradne napríklad: info o zdravotnom stave, či názore, vidia aj iní, preto dbajte na to, aké informácie zverejňujete. Môžete využiť však súkromný názor nášho zmluvného lekára. Táto služba je spoplatnená.
 • Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. V prípade ak zabudnete heslo, stlačte tlačidlo /Zabudol som heslo/ v prihlasovacej časti a náš systém vygeneruje a zašle mailom dočasné heslo, ktoré si môžete následne v profile zmeniť.
 • Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Spoločnosť EURONET SK od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom , ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto dokumentu),
 • Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,
 • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,
 • Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
 • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a prípadne aj zneužiť iní užívatelia,
 • Nikdy nezverejňujte údaje tretej osoby bez jej jasne preukazateľnom súhlase.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti EURONET SK obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné webstránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za obsah cudzích webov spoločnosť EURONET SK nezodpovedá a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ a nie spoločnosť EURONET SK.

Služby tretích strán na našich webových stránkach

Webové stránky spoločnosti EURONET SK umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Twitter, Facebook alebo Google a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás v tejto záležitosti na lekari@lekari.sk

lekari reklama

lekari reklama